Torre d'en Pega

RUTA MILITAR

El vescomtat de Cabrera s’articulava a través d’una xarxa de castells i cases fortes, que eren les seus del poder polític i militar de la noblesa medieval. Aquest sistema defensiu es complementava amb la presència de diverses viles emmurallades i torres de guaita.

La torre d'en Pega, anomenada domus de Busquets a l’edat mitjana, és una antiga casa forta construïda entre els segles XII i XIII. Es tractava d’un edifici de planta quadrangular, amb pati central i diverses estances interiors. Durant bona part dels segles XIII i XIV, els senyors de la casa forta de Busquets eren també els sots-castlans de Montsoriu, el principal castell del vescomtat de Cabrera. És a dir, ocupaven la segona posició en la jerarquia encarregada del govern i la defensa del castell de Montsoriu. La domus de Busquets fou abandonada possiblement al llarg del segle XV.

Recreació digital