Torre de Montfort

RUTA MILITAR

El vescomtat de Cabrera s’articulava a través d’una xarxa de castells i cases fortes, que eren les seus del poder polític i militar de la noblesa medieval. Aquest sistema defensiu es complementava amb la presència de diverses viles emmurallades i torres de guaita.

La torre de Montfort es troba a la partió dels termes municipals de Riells i Viabrea i Arbúcies, damunt del turó homònim que fa de nexe i domina visualment ambdues valls. És una edificació militar formada per una torre circular amb un petit recinte emmurallat al voltant, construïda en diverses fases entre els segles XII, XIII i primera meitat del XIV. Encara són visibles elements defensius com una espitllera a la torre i el mur perimetral atalussat. En època medieval formava part del sistema defensiu de Montsoriu, el principal castell del vescomtat de Cabrera, amb què té contacte visual, i tenia la funció de torre avançada de guaita i control del territori i les comunicacions de la zona.