El vescomtat de Cabrera fou una de les senyories feudals més importants de Catalunya des del segle XI fins el segle XIX, que s’estenia per la major part de l’actual comarca de la Selva i per algunes àrees del Maresme, el Vallès Oriental i Osona. Durant molts segles va funcionar com un veritable estat, amb la seva administració, la seva fiscalitat i fins i tot el seu propi exèrcit.

El Vescomtat ha deixat un ric llegat patrimonial estès per tot el territori amb castells, cases fortes, nuclis antics, monestirs, centres de culte…, i una gran quantitat d’històries, intrigues i traïcions vinculades a una de les nissagues amb més renom de la noblesa catalana i a un personatge clau, que fou Bernat II de Cabrera.

 

L’operació FEDER “Producte turístic-cultural Vescomtat de Cabrera” està dirigida a estructurar una proposta de caire cultural i turístic al voltant del llegat patrimonial i del relat històric del vescomtat de Cabrera

 

Finalitat del Projecte:

Posar en valor del patrimoni material i immaterial del Vescomtat de Cabrera, generant una proposta conjunta potent per atraure nous públics culturals i turístics als municipis participants, a través de la promoció de l’activitat cultural i econòmica entorn als recursos vinculats al Vescomtat

 

Actuacions:

Conceptualització: selecció d’elements clau, definició del relat global i de cada element, imatge de la marca producte.

Valorització d’elements de patrimoni material i immaterial: senyalització d’elements i localitzacions, disseny d’itineraris, interpretació virtual.

 

Adequació d’espais interpretatius:

Centre d’Interpretació del Vescomtat de Cabrera al castell de Montsoriu

Centre de Divulgació i Investigació de la Batllia de Montsoriu (Arbúcies)

Integració de l’oferta existent: portal web (promoció i comercialització) del vescomtat de Cabrera i integració de l’oferta ja existent al portal

Creació d’oferta complementària: desenvolupament de nous productes, experiències i serveis en col·laboració pública privada.

Màrqueting, promoció i suport a la comercialització: edició de materials gràfics i multimèdia, accions promocionals i de comercialització, incorporació del producte a l’estratègia turística territorial.

 

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

PROJECTE FEDER

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) té com a objectiu enfortir la cohesió socioeconòmica dins de la Unió Europea corregint els desequilibris entre les seves regions.

EI FEDER presta especial atenció a les caracteristiques especifiques de cada regió. Lacció del FEDER s‘ha dissenyat per reduir els problemes socioeconòmics i mediambientals en les arees urbanes i se centra especialment en el desenvolupament urbà sostenible. Almenys un 5% dels recursos de] FEDER es reserva per a aquesta comesa, a través de les «accions integrades» gestionades per les ciutats.

Les zones desfavorides per causes naturals des del punt de vista geogràfic (zones remotes, muntanyoses 0 poc poblades) es beneficien d’un tractament especial. Finalment, les zones ultraperifèriques també es beneficien de l’ajuda especifica del FEDER per solucionar els possibles inconvenients deguts a la seva llunyania.